Polityka prywatności

Szanowni Państwo, dane osobowe które pozyskujemy poprzez formularze aplikacyjne lub kontaktowe znajdujące się na tej stronie, służą możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w celu przedstawienia ofert udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Eurolink Group, ofert pracy, doradztwa personalnego, szkolenia specjalistycznego, a cudzoziemcom oferty legalizacji pobytu i pracy w Polsce.

Szanowna Pani/Panie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] informujemy, że na podstawie zawartej umowy – Porozumienia, przetwarzamy Państwa dane osobowe w Eurolink Group jako Administrator.

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:
  – Eurolink Group Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie 70-382, ul. Jagiellonska 70/11, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, pod nr 0000826142, NIP 852 266 17 04, tel. kontaktowy+ 48 500 441 296, e-mail: office@eurolinkgroup.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w siedzibie administratora, wysyłając pocztę na nasz adres lub e-mail na adres: iod@eurolinkgroup.pl
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  – nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty udziału w rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 pkt 1 lit. a. RODO;

  – przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody i zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  – udostępnienia Pani/Pana danych naszym Klientom (Pracodawcom), dla których prowadzimy rekrutacje, na podstawie Pani/Pana zgody;

  – wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę, pracę tymczasową, zlecenie lub umowy o skierowanie do pracy za granicą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b. RODO;

  – legalizacji pobytu i pracy w Polsce dla osób rekrutowanych z zagranicy, na podstawie Pani/Pana zgody i Ustawy o cudzoziemcach;

  – wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorami w zakresie spraw kadrowych, finansowo- księgowych i administracyjnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c. RODO, w tym obowiązków wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
 4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f. RODO jest:

  – przekazywanie danych osobowych pomiędzy administratorami, stronami umowy – Porozumienia;

  -marketing bezpośredni naszych usług w zakresie nowych ofert pracy, szkoleń, doradztwa personalnego i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce;

  – ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, które mogą wyniknąć z zawartych umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym Klientom (Pracodawcom), podwykonawcom na podstawie zawartych z nami umów o współpracy, w tym umów powierzenia, tj. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i rozwój Bazy Danych, podmiotom świadczącym usługi doradztwa personalnego i szkolenia specjalistyczne oraz uprawnionym podmiotom publicznym (Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Powiatowy Urząd Pracy) i podmiotom świadczącym usługi medycyny pracy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

  – dane przekazane nam tylko do określonej rekrutacji, będą niszczone po jej zakończeniu;

  – dane przekazane na podstawie Pani/Pana zgody na ich wykorzystanie w przyszłych rekrutacjach, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 5 lat;

  – dane osobowe przetwarzane w ramach zawartych z nami umów, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora, w tym m.in. związanych z archiwizacją dokumentów pracowniczych i księgowo-podatkowych;

  – dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych usług będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;

  – dane osobowe przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Uprawnienia wynikające z RODO

  – W każdym czasie ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

  – W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  – W każdej sytuacji, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek/żądanie na wyżej podane nasze dane kontaktowe, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
 8. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych

  – Podanie danych osobowych w ramach prowadzonych rekrutacji jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało odmową udziału w procesie rekrutacyjnym.

  – Podanie danych osobowych w ramach umowy o pracę, pracę tymczasową, zlecenie lub umowy o skierowanie do pracy za granicą jest wymogiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i/lub ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Odmowa podania tych danych osobowych, będzie skutkować odmową zawarcia umowy.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. Administratorami niniejszej Strony jest firma: Eurolink Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Jagiellońska 70/11, e-mail: office@eurolinkgroup.pl [dalej: Usługodawca, Eurolink Group.]
 2. Strona jest udostępniona osobom z niej korzystającym [dalej: Użytkownik, Usługobiorca] w celu umożliwienia zapoznania się z usługami świadczonymi przez Eurolink Group, w tym z prowadzonymi rekrutacjami, ofertami pracy w Polsce i za granicą, zarówno dla obywateli polskich jak i dla cudzoziemców.
 3. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i świadczenia naszych usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem niniejszej strony możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imiona, 2) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 3) adres zameldowania na pobyt stały; 4) adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3); 5) adres elektroniczny, 6) dobrowolnie załączone CV Użytkownika.
 4. Dane osobowe oraz inne informacje wprowadzane do formularzy kontaktowych na Stronie mają charakter działania dobrowolnego i są przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 5. Zamieszczone na Stronie informacje oraz materiały mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Eurolink Group nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych przez Użytkowników na Stronie informacji i materiałów.
 7. Do Strony nie zostaną dodane informacje oraz materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także strony propagujące treści powszechnie uznane za moralnie naganne lub naruszające zasady etyczne.
 8. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na Stronie, są o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszej Strony, albo jakichkolwiek informacji i materiałów poprzez wykorzystanie ich na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Eurolink Group.
 9. Informujemy, że Strona może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy – Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą powstać w związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.